ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อไปนี้อย่างละเอียด เนื่องจากการใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณตามข้อความต่อไปนี้ :

เมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ และมีการเรียกดูเว็บไซต์ นั่นหมายถึงคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมสำหรับผูกพันตามข้อความด้างล่างดังนี้

ดังข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทางและคำว่า “เรา” “ของเรา” “บริษัท” จะหมายถึง freemovie-thai.com ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้จะใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของ freemovie-thai.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” สามารถที่จะทำการเพิ่มหรือลบข้อความใด ๆ รวมถึงสามารถทำการปรับปรุงไม่ว่าเรื่องใดก็ตามในนโยบายนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามนโยบายเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

  1. ข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถชมรายการต่าง ๆ ได้ กรณีสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อหาภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. ข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: freemovie-thai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติการเผยแพร่ภาพยนตร์ หรือวิดีโอซีรีส์ใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้อาจมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประกาศของผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  1. ข้อกำหนดเรื่องการเข้าถึงเนื้อหา:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(i) บริษัทให้สิทธิ์ในรูปแบบที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณ:

ก) สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ได้

(ii) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์อยู่ในการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เราไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้

  1. ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: ยกเว้นกรณีระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ freemovie-thai.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของ freemovie-thai.com จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการจัดเฟรมใด ๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ freemovie-thai.com
  2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทเนื่องจาก freemovie-thai.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่าง ๆ ขึ้นมาเอง แต่จะเป็นรูปแบบของการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และทำการอัปโหลดลงในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความบันเทิงส่วนบุคคล เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ บริษัทไม่รับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น